Zachmurzenie częściowe+13 , środa 24 maj
Imieniny: Joanny, Zdenka

Konkurs Noworoczny- 29.12

 
„Wirtualny Torun” (dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Noworoczny” (dalej „Konkurs”).
 
2. Konkurs jest prowadzony przez Wirtualny Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
 
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 22.12.2016r., a zakończenie w dniu 29.12.2016r., o godz. 14:00
 
6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”).
 
7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy:
a) Wirtualny Toruń
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.
 
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na facebooku:https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/ oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;
b) Zamieścić zdjęcie wraz z opisem najlepszego Sylwestera w życiu. Trzeba krótko uzasadnić, dlaczego ten konkretny Sylwester był wyjątkowy. 
c) zdjęcie, o którym mowa w pkt b) trzeba opublikować na serwisie Facebook (o statusie: publiczne ustawienia prywatności). 
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zadania Konkursowego w przypadku:
a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Klient podmiotów gospodarczych;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 
10. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
a) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.
 
11. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych oraz graficznych, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory wchodzące w skład Zadania Konkursowego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 
NAGRODY
12. Komisja wybierze najlepszy opis, oraz przyzna nagrodę (dalej „Nagrody”) w postaci bonów zakupowych do sieci sklepów Carrefour, o wartości 400 zł.
 
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
14. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).
 
15. Komisja wybierze spośród wszystkich opisów konkursowych te, które będą najciekawsze.
 
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
16. Organizator opublikuje listę zwycięskich Zadań Konkursowych na Facebooku -
https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/.
 
17. Zwycięzcy powinni skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/ celem ustalenia sposobu przekazania nagrody w ciągu 7 dni od opublikowania wyników w zakładce konkursowej.
 
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
18. Nagrody w Konkursie zostaną przekazane zwycięzcom w ciągu 7 dni roboczych od momentu ogłoszenia zwycięzców
19. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jakiego wymagają obowiązujące przepisy prawa, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
21. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy użytkownika oraz opublikowanie pracy konkursowej na liście zwycięzców Konkursu.