Zachmurzenie częściowe+13 , środa 24 maj
Imieniny: Joanny, Zdenka

Konkurs- Muzyczny życiorys Franka Sinatry- 14.01

 
„Wirtualny Torun” (dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „Muzyczny życiorys Franka Sinatry” (dalej „Konkurs”).
 
2. Konkurs jest prowadzony przez Wirtualny Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Wapienna 6/8, 87-100 Toruń (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc.
 
3. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 
4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 
5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 11.01.2017r., a zakończenie w dniu 13.01.2017r., o godz. 14:00
 
6. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski (dalej „Uczestnik”).
 
7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy:
a) Wirtualny Toruń
oraz ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, przysposobieni, przysposabiający. W przypadku zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w pkt. 7, osoby te tracą uprawnienie do nagrody.

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na facebooku:https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/ oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;
b) odpowiedzieć na pytanie: „Którą z piosenek Franka Sinatry lubisz najbardziej i dlaczego?”
 
9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zadania Konkursowego w przypadku:
a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem;
b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Klient podmiotów gospodarczych;
c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;
d) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 
10. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:
a) jego działania są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
Decyzja Organizatora Konkursu w zakresie wykluczenia z Konkursu jest ostateczna.
 
11. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów słownych oraz graficznych, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory wchodzące w skład Zadania Konkursowego nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 
NAGRODY
12. Komisja wybierze najlepsze odpowiedzi, oraz przyzna nagrody (dalej „Nagrody”) w postaci podwójnych zaproszeń na koncert.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
14. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”).
 
15. Komisja wybierze spośród wszystkich odpowiedzi konkursowych te, które będą najciekawsze.
 
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
16. Organizator opublikuje listę zwycięskich Zadań Konkursowych na Facebooku -
https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/.
 
17. Zwycięzcy powinni skontaktować się z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na Facebooku https://www.facebook.com/Wirtualny-Toru%C5%84-197171443626892/ celem ustalenia sposobu przekazania nagrody w ciągu 7 dni od opublikowania wyników w zakładce konkursowej.
 
WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE
18. Nagrody w Konkursie będą do odebrania w Kasie CKK Jordanki przed koncertem „Muzyczny życiorys Franka Sinatry”.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
20. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu wyłącznie doraźnie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania nagrody. Dane te są przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jakiego wymagają obowiązujące przepisy prawa, a po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte, chyba że Organizator ma prawo przetwarzać dane uczestnika Konkursu także na innej podstawie. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
21. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego nazwy użytkownika oraz opublikowanie pracy konkursowej na liście zwycięzców Konkursu.